Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de persoon die of het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2 Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: de persoon die dan wel het bedrijf dat de Opdracht heeft aanvaard.

1.3 Onder Partijen wordt verstaan: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk.

1.4 Onder Opdracht wordt verstaan: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.

1.5 Onder Werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.6 Onder Offerte(s) wordt verstaan: de beschreven Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.

2. Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van de Opdrachtnemer, alsmede op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij zulks schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes

3.1 Alle Offertes van de Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Desgevraagd zal de Opdrachtnemer vóór aanvang van de Werkzaamheden, de Werkzaamheden (nader) schriftelijk vastleggen.

3.3 Indien de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de Offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Opdracht. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.

3.4 Overschrijdingen van in een Offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Voornoemde verkoopcondities worden geacht aan de Opdrachtgever bekend te zijn en tevens van het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken. In geval van strijdigheid van dergelijke verkoopcondities met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

4. Prijzen, leveringen en betalingen

4.1 Alle door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten.

4.2 De Opdrachtnemer is gerechtigd om aan de Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de Offerte is uitgebracht.

4.3 Alle betalingen dienen op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

5. Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een Opdracht wordt geacht door de Opdrachtnemer te zijn aanvaard en door de Opdrachtgever te zijn verleend hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan de Opdrachtgever, hetzij doordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt.

5.2 Wijzigingen in de Opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5.3 Wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door de Opdrachtnemer, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.

5.4 Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van de Opdrachtgever.

5.5 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door de Opdrachtnemer worden overschreden.

5.6 Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Opdrachtgever verplicht aan de Opdrachtnemer alle reeds door de Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door de Opdrachtnemer dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van de opdrachtnemer te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Opdrachtnemer toekent.

6. Relatiebeheer

6.1 De Opdrachtnemer maakt van de contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 In geval van telefonisch contact wordt alleen dan een contactrapport gemaakt indien de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding geeft.

6.3 Als de Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per omgaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Partijen aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning van de Opdracht toestaat dat een wachttijd van een werkdag in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.

6.4 Indien binnen een termijn van vier dagen na enig contact tussen Partijen Werkzaamheden moeten worden verricht door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer voorafgaand per telefax of per e-mail schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever vragen.

6.5 De Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de Opdrachtgever aangewezen persoon.

7. Inschakeling derden

7.1 Indien het inschakelen van derden geschiedt op verzoek van de Opdrachtgever of zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer dienstig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever Opdrachten aan derden te verstrekken. De ingeschakelde derde dient alsdan rechtsreeks te worden betaald door de Opdrachtgever.